Hypnos som behandlingsform vid psykosomatiska sjukdomstillstånd!
Hypnos är dels ett samlingsnamn för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder och även det tillstånd av fokuserad avslappning och koncentration man som klient upplever i detta förändrade medvetandetillstånd.
I hypnos är det möjligt att snabbt och fokuserat guida klienten in till känslor, minnen och behov. Genom hypnos förkortas terapiförloppet och du kan snabbt, fokuserat, jämfört med andra klassiska terapitekniker där det ibland krävs ett par års terapi, uppnå resultat efter endast ett fåtal sessioner. Icke önskvärda, hämmade och nedtryckta egenskaper, känslor, tankar, ångest och beteenden kan lockas fram lättare med hypnosens hjälp.
Man har länge förstått och haft kunskap om hypnosens verkan på smärta och psykiska besvär och har med hypnosens hjälp  kunnat ta fram bortträngda upplevelser som orsakat klienten besvär.

Intresset för inre psykologiska processer växte på 1930-talet när psykodynamiska teorier hämtade från psykoanalysen, blev kända i allt vidare kretsar. Sjukdomar vid vilka avvikelser i ett organs funktion ansågs bero på psykologiska faktorer började kallades psykosomatiska. ( Jörgen Sundvall, utbildningsmaterial Hypnoterapi lektion 3)

Hypnos har visat sig ge mycket goda resultat vid många psykosomatiska besvär som
t ex IBS , astma, spänningshuvudvärk, migrän, muskelsmärtor, tinnitus, stress och utbrändhet.

Själens signaler till kroppen

Psykosomatiska sjukdomar kan helt eller delvis ha sin grund i psykiska eller emotionella störningar. Intressant är att ca 70% av en allmänpraktikers tid upptas av stressrelaterade och känslomässiga problem.

Här är hypnos vara ett värdefullt behandlingsinslag.

Vad är egentligen en psykosomatisk sjukdom och hur påverkas vi av dem?

När man drabbas av psykosomatiska sjukdomar kan det bero på många olika faktorer. Antingen någon enstaka eller flera faktorer tillsammans, vilket är det vanliga.

”För att få en psykosomatisk sjukdom har man en eller flera av dessa faktorer:

  1. En upplevelse av hot eller hopplöshet, orsakad av en yttre belastning eller en inre psykisk problematik.
  2. Kroppsliga reaktioner som spända muskler, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och inre stress.
  3. En speciell känslighet i själen, likväl en känslighet i det organ som reagerar med den psykiska påfrestningen”

Stressen har tre grundorsaker- din omgivning, din kropp och dina tankar.

Några exempel på hur kroppen påverkas av stress:

Vid psykisk stress utsöndras stresshormoner som cotisol och noradrenalin som i sin tur påverkar andra organ i kroppen.

Immunförsvaret påverkar psykiska faktorer och även mottagligheten för olika infektioner och sjukdomar.

Något som alltid påverkas är det hormonella systemet.

Blodfetter påverkas som påverkar hjärtat och blodkärlen. Förhöjt blodtryck, kärlkramp och hjärtinfarkt är sjukdomar med tydliga psykosomatiska inslag.

Muskelvärk, besvär i rörelseapparaten och spänningshuvudvärk kan bli resultatet av lång tids hög muskelspänning i samband med psykisk stress.

Yrsel, migrän, astma och eksem är exempel på symtom och sjukdomar som påverkas av psykiska faktorer.

Man vet idag att det finns tydliga samband mellan psykiska faktorer och reaktioner i tarmslemhinnan hos människor med inflammatoriska tarmsjukdomar som Ulcerös kolit, IBS eller Morbus Chron (nervös tarm).

Dödsfall av närstående, skilsmässa/separation och att bli arbetslös m fl kan medföra psykosomatiska sjukdomar, liksom relationsproblem i familjen och arbetsnarkomani.

Även om vissa sjukdomar inte orsakas av psykiska faktorer kan de psykiska faktorerna bli avgörande för hur sjukdomen sedan utvecklas.

Och här kan man gå in och arbeta med hypnoterapi. Genom hypnoterapi, en teknik som kombinerar suggestioner och hypnos, kan man åstadkomma bestående beteendeförändringar. Terapeuten guidar och vägleder klienten till att föreställa sig olika problemföreställningar och där, genom suggestioner, föreslå nya, mer hälsosamma sätt att tänka och känna. Klienten får möjlighet att identifiera sina stresskällor och städa bort sin inre stress och sina orealistiska tankemönster.

Idag anser man att många sjukdomar har en multifaktoriell genes. Det betyder att det finns många orsaker till den kroniska sjukdomen. Ofta en kombination mellan arv, yttre miljö och psykiska faktorer.

I många fall av psykosomatiska sjukdomstillstånd kan du nå en fantastisk framgång genom hypnosanalys. Genom hypnosanalysen når du lättare in till roten av det som orsakar problemen. Hypnoanalys går ut på att man under terapins gång söker sig ner till barndomen och de minnen, och bortträngda känslor, som ligger till grund för det problem du har idag. Det handlar kortfattat om lagen om orsak och verkan. Varje symptom måste ha en orsak och det är den orsaken som du i hypnosen får möjlighet att finna – i det undermedvetna. När orsaken väl har hittats så kommer ditt problem att försvinna för att sedan aldrig återkomma.

Viktiga utgångspunkter är att de psykiska symtomen ofta uppstår på det omedvetna planet där klienten försöker hantera och lösa problem och inre konflikter. Klientens livshistoria (och då särskilt barndomen) har stor betydelse för hur individen mår som vuxen.

Många människor går genom hela livet med obearbetade trauman, nedtryckta känslor och kan inte förstå att de symptom som envist tränger sig på bottnar i gamla händelser, och upplevelser. Det kan vara händelser som man helt trängt undan för att skydda sig själv från smärta och oro. Här kan en hypnosterapeut göra fantastisk skillnad.
Under en hypnoanalys får klienten hjälp att ta fram Det inre barnet:

”Det handlar om ett barn för länge sedan. Det handlar om barnet som finns i dig nu. Barnen som väntar bakom ditt hjärtas dörr. Väntar på att få skratta lyckligt med dig. Ditt sårade och/eller bortglömda barn skriker till dig på olika sätt i livet och ofta stökar till de också till det. Att förkasta barnen är att förkasta sig själv och inte vårda sin själ. Du är den du är, lika mycket på grund av dina brister och misslyckanden som på grund av dina framgångar. Fångad i gammal smärta säger du saker som inte passar, gör saker som inte fungerar, har svårigheter med att hantera situationer eller relationer. Och inget av detta har med nuet att göra. Tillsammans söker vi efter både mörker och ljusa kammare i barndomens hus. För att frigöra och läka behöver du inte bara tala om utan också återuppleva den ursprungliga rädslan, sorgen, vreden.

Redan på spädbarnsstadiet uppfattar det känsliga barnet föräldrarnas behov och förväntningar och anpassar sig efter dem. Barnet förtränger sina intensivaste, icke önskvärda känslor –  vrede, ångest, avund och förtvivlan. Priset för denna förnekelse och bortträngning i barndomen är sjukdomssymtom hos den vuxne; fysiska och psykiska. Konfrontation med den egna historien är därför den nödvändiga grunden för all terapeutisk behandling.

”När ett problem uppstår eller vi går igenom en svår upplevelse tenderar vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen medför.

Vi förtränger det smärtsamma och skapar olika skydd/försvar mot smärtan och då kan olika spänningar uppstå i kroppen. Dessa blockerar energi-, blod-, och lymf-flödet som i sin tur påverkar nervsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret etc. Vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt.

Dessa olika blockeringar börjar redan i barndomen och leder till att man ”lever” mer och mer i sin intellektuella värld och får sämre kontakt med sin kropp.

Personligheter som detta drabbar är: personer som jobbar väldigt mycket och lägger själ i det de håller på med. Allt måste ske snabbt, tiden räcker aldrig till och de är intoleranta gällande andras långsammare takt.

Varje händelse är en utmaning – de behöver ha kontrollen över varje situation. De tar på sig och sysslar med flera saker samtidigt. Någon skulle se den här människan som extremt stressad, men stressen är den här människans liv. De är så vana vid stress att de inte kan tänka sig leva utan stress.

Hypnosen med dess möjligheter: Lär dig att möta dina tankar, känslor både i kropp och själ.

Det gäller att komma i kontakt med sitt sanna ”jag”, det som är du. Det kan upplevas som skrämmande, då det är så mycket lättare att ”stänga av” och bara fortsätta leva på som vanligt. Det som vi däremot inte tänker på är att kroppen lagrar alla känslor och om vi nonchalerar dessa känslor så kommer det förr eller senare uppstå fysiska problem av olika allvarlig art.

Därför är det en stor seger när man förstår sitt behov av att ”ta tag” i ryggsäcken.

Vi har alla svaren inom oss bara vi lyssnar!